На 29 ноември 2016 г. се проведе редовното общо отчетно-изборно събрание на НЧ „Емил Шекерджийски-1919 г.”.

Докладът на Настоятелството бе прочетен от председателя на читалището Жозеф Коен. В него той отчете дейността, изпълненото и неизпълненото от читалището през периода 2013 – 2016 година и очерта някои основни насоки за развитието му през следващите три години в периода 2017 – 2019 година.

През отчетния период от читалището бяха организирани повече от 60 културни прояви, посветени на национални и официални празници на България, на чествания на годишнини и юбилеи на творци, събития и дейци, на срещи с писатели, на промоции на книги, беседи, тематични утра и други подобни инициативи. При голям интерес преминаха творческите вечери, посветени на Салис Таджер, Давид Овадия, Яко Молхов, Драгомир Асенов, Йосиф Хербст, Йосиф Перец и други видни български творци-евреи; срещите с писателите и поетите Анжел Вагенщайн, Чавдар Шинов, Иван Гранитски, Боян Ангелов, Илко Минев и редица други; съвместните изяви с издателствата „Захарий Стоянов”, „Български писател”, „Колибри”, „Синева”, „Балмс Бук”  и т.н.

В юбилейната за нас 2014 година отбелязахме годишнините на две уважавани институции, свързани дълги години с еврейския духовен живот в България – 95 години от създаването на нашето читалище и 105 години на Еврейското певческо дружество. Тържеството бе един истински празник на знанието, изкуството и културата за няколко поколения членове на читалището, писатели, музиканти и артисти, чието дело е свързано с него и хората.

Двата музикални състава към читалището – вокално-инструменталната група „Епизод” и вокалният октет „Алегро” през отчетния период  осъществиха общо близо 180 концерта и концертни участия в София и страната.

Започналата през 2004 година издателска дейност бе продължена с издаването на още 2 книги в Библиотека „Народно читалище „Емил Шекерджийски – 1919 г.“: № 6/2013 г. – „Непреходен пример на хуманизъм и достойнство”, сборник, посветен на 70-ет годишнината от демонстрацията на софийските евреи на 24 май 1943 г. и № 7/2015 г. – Йосиф Хербст „Талантът да бъдеш свободен”, посветена на 140 г. от рождението и 90 г. от гибелта на известния български журналист.

Книжният фонд на читалищната библиотека наброява 24 621 тома. През последните три години в нея са постъпили като дарения над 570 тома книги от различни издателства и частни лица. Библиотеката разполага и с богат справочен фонд.

В доклада бе подчертано дългогодишното тясно сътрудничество и  съвместна работа  на НЧ „Емил Шекерджийски-1919 г.“ с ОЕБ „Шалом” и  РОЕ „Шалом”-София, с клубовете „Златна възраст”, „Здраве”, „Ладино” „Клуб на ветераните”, с Център „Хай”, с екипа на в. „Еврейски вести”, с  администрацията на район „Възраждане” и читалищата на неговата територия.

Самокритично в доклада се отчете, че все още е незадоволителна работата на читалището с младите хора и тези от средното поколение. Недостатъчна е връзката ни с училищата в района и особено със 134 СУ „Димчо Дебелянов“ и с Младежкия център за неформално образование. Не успяхме да реализираме идеите си за разкриването на нови дейности – курс по китара, курс по аерография, за издаването на читалищен календар за 2015 г., за създаването на базата на библиотеката на Единен еврейски информационен център и други. Необходимо условие за разкриване на нови и развитието на съществуващи дейности е подобряването и разширяването на материалната база на читалището, което започнахме преди години, но все още сме далеч от завършване. Друга важна задача е привличането на младите хора в читалището като членове и служители, като участници в различни дейности и в ръководството.

Членовете на читалището изразиха благодарността си към работата на Настоятелството, председателя и служителите в читалището, изказаха свои мнения и направиха конкретни предложения за бъдещата работа. В доклада бяха изказани благодарности към ОЕБ „Шалом” и РОЕ „Шалом”- София, към г-н Максим Бенвенисти и други организации и личности за оказаната на читалището незаменима морална и материална помощ.

Отчетно-изборното събрание приключи с избора на новите състави на ръководните органи на читалището. Настоятелството е в състав от седем члена: Асен Тасев, Емил Бехар, Мориц Машиах, Рахамим Варсано, Стефка Хаджидимитрова, Хаим Машиях и Юлиана Попова. За председател на Настоятелството на читалището бе избран Мориц Нисим Машиах. Проверителната комисия е в тричленен състав: Вера Селиктар, Роза Йомтова и Силвия Леви-председател.

Критичният и творчески дух, в който се проведе събранието е гаранция, че читалището ще продължава да разширява и обогатява цялостната си дейност и ще се развива като истински център за духовно развитие и култура, за да посрещне през 2019 г. с чест и достойнство своята стогодишнина.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest